НҮБ-ын хүний эрхийн олон улсын суурь гэрээ - Хүний Эрхийн Үндэсний комисс
  • "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

НҮБ-ын хүний эрхийн олон улсын суурь гэрээ

Арьс үндсээр алагчилах үзлийн бүх хэлбэрийг устгах тухай олон улсын конвенц
View file
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт
View file
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын нэмэлт протокол
View file
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын Цаазаар авах ялыг халахад чиглэсэн нэмэлт II протокол
View file
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц
View file
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцийн нэмэлт протокол
View file
Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал
View file
Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц
View file
Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт протокол
View file
Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд сурталчлахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай Конвенцид оруулах нэмэлт протокол
View file
Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн "Мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай нэмэлт протокол"
View file
Хүчээр алга болгохоос бүх хүнийг хамгаалах тухай конвенц
View file
Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт
View file
Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц
View file
Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн нэмэлт протокол
View file
Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенц
View file
Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенцын нэмэлт протокол
View file