Хүний эрхийн цуврал хичээл - Хүний Эрхийн Үндэсний комисс
  • "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн цуврал хичээл

Хүний эрх гэж юу вэ?
View file
Хөдөлмөр эрхлэлт ба ялгаварлан гадуурхалт
View file
Хүний эрх ба төрийн үүрэг
View file
Хүний эрхийн тухай олон улсын гэрээний хүрээнд гомдол гаргах нь
View file
Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх
View file
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос шүүхэд гаргах төлөөлөн нэхэмжлэл
View file
Эрхээ хамгаалуулахаар ХЭҮК-т хэрхэн гомдол гаргах вэ?
View file
Боловсролын чанар
View file
Монгол Улс дахь уул уурхай ба соёлын эрхийн асуудал
View file
Ажлын байран дахь бэлгийн дарамт
View file
ХДХВ/ДОХ ба Хүний эрх
View file
Гэр бүлийн хүчирхийлэл нь хүний эрхийн зөрчил
View file
Бэлгийн хүчирхийлэл гэж юу вэ?
View file
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах нь
View file
Хорих байгууллага ба Хүний эрх
View file
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд ба Хүний эрх
View file
Сэтгэцийн эмгэгтэй хүний эрх
View file
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэндийн туслалцаа авах эрх
View file
Мэдэх эрх
View file
Сонгох, сонгогдох эрх
View file
Хүүхдийн эрх
View file
Бизнес ба хүний эрх
View file
Хүрээлэн буй орчны эрх
View file
Хөдөлмөрлөх эрх
View file
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрх
View file
Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй ба Хүний эрх
View file
Нүүлгэн шилжүүлэлт ба Хүний эрх
View file
Эд мөнгөний тусламж авах эрх
View file
Ахмад настны эрх
View file
ЛГБТ хүмүүсийн эрх
View file
Хүний эрхийг хамгаалагч
View file
Үндэсний цөөнх ба Хүний эрх
View file
Амьд явах эрх
View file
Хохирогчийн эрх
View file
Хүн худалдаалах гэмт хэрэг
View file
Эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийг хангах нь төрийн үүрэг
View file
Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь
View file
Хүний эрхийн Үндэсний Комисст ямар гомдол харьяалах вэ?
View file
Авилга ба Хүний эрх
View file
Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө
View file
Уул уурхай дахь хүний эрхийн асуудал
View file
Хүн худалдаалах гэмт хэрэг ба Хүний эрх
View file
Хөдөлмөр эрхлэлт ба ялгаварлан гадуурхалт
View file
Хохирогч хамгааллын асуудал
View file
Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ ба Хүний эрх
View file
Хүний эрхийн боловсрол, түүний ач холбогдол
View file
Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт
View file
Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний механизм
View file