Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос хийсэн судалгааны тойм - Хүний Эрхийн Үндэсний комисс
  • "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос хийсэн судалгааны тойм

2014 он
Хууль зүйн боловсрол олгож буй их дээд сургуулиуд дахь хүний эрхийн боловсрол
View file
2013 он
Бичил уурхай салбар дахь хүний эрх
View file
Эдийн бус хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхийн судалгаа
View file
Монгол Улс дахь мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодистой холбоотой гэмт хэрэгт оногдуулж буй ял шийтгэл, тулгамдаж буй асуудал (судалгааг өмнөх хуудсаас үзнэ үү.) 2012 он
 Монгол Улс дахь Уул уурхай ба Хүний эрх
View file
Сонгох эрхийн хэрэгжилтэд хийсэн мониторинг
View file
Хүн амины гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж, хорих 407 дугаар ангид ял эдэлж буй эмэгтэйчүүдийн үйлдсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийн судалгаа (судалгааг өмнөх хуудсаас үзнэ үү.)
Хүний эрх ба хүнд суртал чирэгдэл шалгалт судалгаа
View file
2011 он
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагуудад ажиллаж буй эмэгтэй албан хаагчдаас авсан судалгаа
View file
2010 он
Казах, тува хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрх, хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал
View file
Үндэсний цөөнх цаатан хүүхдүүд
View file
2009 он
Ил задгай талбай зогсоол тээврийн хэрэгслээс төлбөр авах дүн шинжилгээ
View file
Эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлж буй нийгмийн халамж
View file
2008 он
Мансардын төслийн талаар мэдээлэл цуглуулж дүн шинжилгээ хийсэн тухай
View file
МУ-ын үндэсний хууль тогтоомж ОУ-ын гэрээ конвенцид нийцэж буйд шинжээчийн үнэлгээ  тайлан
View file
Төрийн захиргааны байгууллагууд дахь хүнд суртал сэдэвт судалгаа
View file
Уул уурхай, байгаль орчин хүний эрх судалгаа
View file
Химийн хорт болон аюултай бодисын ашиглалт, хяналтын асуудлаар мэдээлэл цуглуулж дүн шинжилгээ хийсэн тухай
View file
Хүүхдийн  хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүд судалгаа
View file
2007 он
БНСУ дахь Монгол ажилчдын эрхийн хэрэгжилт судалгаа
View file
Эмэгтэйчүүдийн хүчирхийлэл
View file
2006 он
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн олон улсын стандартын хэрэгжилт судалгаа
View file
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн  эрхийн байдал судалгаа
View file
Хурдан морь унаач хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн талаарх судалгаа
View file
Цаазаар авах ялын судалгаа
View file
Цэргийн албан хаагчдын эрхийн хэрэгжилтэнд хийсэн судалгаа
View file
2005 он
Ажлын байран дахь бэлгийн дарамт
View file
Зохистой аюулгүй хоол хүнсээр жигд хангагдах эрх
View file
Иргэдийн аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хэрэгжилтийн төлөв байдлын судалгаа
View file
Мэдээлэл хайх олж авах түгээх эрхийн хэрэгжилтийн төлөв байдал
View file
Үйлдвэрчний эвлэлд эвлэлдэн нэгдэх болон байгууллага байгуулах эрхийн судалгаа
View file
Үндэсний цөөнхийн эрх
View file
Хүний эрхийн боловсрол-Ерөнхий боловсролын сургууль
View file
Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн байдал
View file
2004 он 
1992-2003 оны Засгийн газар
View file
Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрхийн хэрэгжилтийн судалгаа
View file
Сонгох сонгогдох эрхийн хэрэгжилтйн судалгаа
View file
Тайван жагсаал цуглаан хийх эрх чөлөөний төлөв байдал
View file
Хөдөлмөр эрхлэлтэд ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмын хэрэгжилтийн судалгаа
View file
Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орчны бохирдол байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах хүний эрхийн төлөв байдлын судалгаа 2003 он
Нэн ядуу иргэдийн эрхийн төлөв байдлын судалгаа
View file
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн судалгаа-2
View file
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн судалгаа-1
View file
Хүүхдийн эрхийн төлөв байдлын судалгаа
View file
2002 он
Иргэний эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрхийн хэрэгжилтэд хийсэн судалгаа
View file
Нийслэлд хөдөө, орон нутгаас шилжин суурьшсан иргэдийн судалгаа
View file
Өмгөөлүүлэх эрх зүйн туслалцаа авах эрхийн судалгаа
View file
Хөдөлмөрлөх эрхийн судалгаа
View file
Хэрэгсэхгүй болгосон хэрэгт хийсэн судалгаа
View file
2001 он
Хэрэгсэхгүй болгосон хэрэгт хийсэн судалгаа
View file
Хүний хөдөлмөрлөх эрхийн асуудлаарх судалгааны тайлан
View file
Хүний итгэл үнэмшилтэй байх эрхийн төлөв байдлын судалгаа
View file