• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2005 онд зохион байгуулсан "Хүний эрхийн нээлттэй өдөр" арга хэмжээ

Аймаг (Огноо) Үйл ажиллагаа Хөвсгөл (2005.02.24-25) Иргэдийн өргөдөл гомдол хүлээн авах, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх ажиллагаа Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх албаны цагдан хорих байр, баривчлах байр, хорих ангитай танилцсан ажиллагаа Цагдаагийн байгууллагын харьяа эрүүлжүүлэх болон захиргааны журмаар баривчлах байртай танилцсан ажиллагаа Аймгийн шүүх, прокурор, өмгөөлөх, шийдвэр гүйцэтгэх, цагдаагийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалт Иргэдтэй хийсэн уулзалт Орон нутгийн телевиз, радиогийн ярилцлага Төв (2005.02.23-24) Иргэдийн өргөдөл гомдол хүлээн авах, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх ажиллагаа Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх албаны цагдан хорих байр, баривчлах байр, хорих ангитай танилцсан ажиллагаа Цагдаагийн байгууллагын харьяа эрүүлжүүлэх болон захиргааны журмаар баривчлах байртай танилцсан ажиллагаа Аймгийн төр, захиргааны ажилтнуудад зориулсан сургалт, уулзалт Аймгийн шүүх, прокурор, өмгөөлөгчийн зөвлөл, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх албаны ажилтнуудад зориулсан сургалт Аймгийн цагдаагийн удирдах болон гүйцэтгэх ажилтнуудад зориулсан сургалт Иргэдтэй хийсэн уулзалт Орон нутгийн телевиз, радиогийн ярилцлага Ховд (2005.04.14-18) Баян-Өлгий (2005.04.19-22) Иргэдийн өргөдөл гомдол хүлээн авах, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх ажиллагаа Сүүлийн хоёр жилд гаргасан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, Засаг даргын захирамж, тэдгээрээр баталсан заавар, Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх албаны цагдан хорих байртай танилцсан ажиллагаа Цагдаагийн байгууллагын харьяа эрүүлжүүлэх болон захиргааны журмаар баривчлах байртай танилцсан ажиллагаа Аймгийн төр, захиргааны байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх ажилтнуудад зориулсан сургалт Аймгийн шүүх, прокурор, өмгөөлөгчдөд зориулсан сургалт Аймгийн шүүхийн шийдвэр биелүүлэх албаны ажилтнуудад зориулсан сургалт Аймгийн цагдаагийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалт Аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын идэвхтэн, сонгуультан, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад зориулсан сургалт Аймгийн сумдын хурал, захиргааны ажилтнуудад зориулсан сургалт Аймгийн төрийн бус байгууллагуудын ажилтнуудад зориулсан уулзалт, ярилцлага Аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын багш нарт зориулсан сургалт Иргэдтэй хийсэн уулзалт Орон нутгийн телевиз, радиогийн ярилцлага Хэнтий (2005.09.26-27) Дорнод (2005.09.27-30) Иргэдийн өргөдөл гомдол хүлээн авах, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх ажиллагаа Сүүлийн хоёр жилд гаргасан аймгийн болон сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, Засаг даргын захирамж, тэдгээрээр баталсан заавар, Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх албаны цагдан хорих байр, баривчлах байртай танилцсан ажиллагаа Цагдаагийн байгууллагын харьяа эрүүлжүүлэх болон захиргааны журмаар баривчлагсадыг хүмүүжүүлэх байртай танилцсан ажиллагаа Аймгийн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, төлөөлөгчид, сумын Засаг дарга, захиргааны байгууллагын ажилтнууд, малчид, хувиараа аж ахуй эрхлэгчдэд зориулсан сургалт Аймгийн шүүх, прокурор, өмгөөлөгч, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх албаны удирдах болон гүйцэтгэх ажилтнуудад зориулсан сургалт Аймгийн цагдаагийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалт Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, компанийн захирал, ажилтнууд, төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөлд зориулсан сургалт Орон нутгийн телевиз, радиогийн ярилцлага