• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Говьсүмбэр

2015оны 12.10нд Халамж үйлчилгээний хэлтэс ДЗОУБ – тай хамтран 26 иргэнд 6цагийн сургалт зохион байгуулж ажиллаа. Мөн энэ үеэр "АХА” тэмцээн зохион байгуулж  давтамжтай сургалтуудаар олж авсан мэдлэгүүдийг нь бататган оюун ухаанаа сорин оролцож эхний 3 байранд орсон иргэдийг Хүний эрхийн тайлбар толь тэмдэглэлийн дэвтэр  үнэ бүхий зүйлээр  шагнаж урамшууллаа.