• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Цагдан хорих болон баривчлах саатуулах байранд хяналт тавьж ажиллалаа

2020 оны 07 сарын 01-04-ний өдрүүдэд МУ-ын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн П.Оюунчимэг-ээр ахлуулсан ажлын хэсэг Дорноговь аймагт ажиллалаа. Тус ажлын хүрээнд ШШГГ-ын Цагдан хорих байр, аймгийн Цагдаагийн газрын баривчлах, саатуулах байрны орчин нөхцөлтэй танилцаж хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгууллаа. Шалгалтаар ШШГГ-ын Цагдан хорих байрны барилга байгууламж, эргэлт уулзалтын байр, эрүүл ахуй халвар хамгаалал зэрэг асуудлаар холбогдох зөрчлийг арилгуулж зөвлөгөө өгч ажиллаад байна.