• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

хүүхдийн эрхийн талаар санал боловсруулав

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургууль завсардалт, сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилтийн талаар статистикийн хэлтэс, эрүүл мэндийн газраас авсан судалгаа баримтад үндэслэн цаашид авах арга хэмжээний саналыг 2018 оны 02 сарын 20-22-ны өдрүүдэд боловсруулан ажиллав. Судалгаагаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд сурч боловсрох эрхээ эдлэхэд гол тулгамдсан асуудал нь сурах орчин, багш хүрэлцээгүй болохыг саналд тусган оруулав.