• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Нээлттэй Нийгэм Форум ТББайгууллагын захиалгаар Дундговь, Өмнөговь аймгийн ТББайгууллагын 20 гишүүдэд Хүний эрхийн үндэсний комиссын танилцуулга болон "Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний болон олон улсын тогтолцоо" сэдэвт 1 цагийн 2016 оны 04-р сарын 18-ны өдөр сургалтыг зохион байгууллаа.