• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дүн шинжилгээ хийж илтгэх хуудас хүргүүлжээ

Комиссын даргын 2019 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн “Аймаг, орон нутаг дахь хүний эрхийн нөхцөл байдлыг судалж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх” ажлын удирдамжийн дагуу 2019 оны 1 дүгээр сард “Агаарын тухай хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэл цуглуулж, дүн шинжилгээ хийх”, 2 дугаар сард “Албан ба насан туршийн боловсрол болон мэргэжлийн үйл ажиллагаан дахь хүний эрхийн сургалтын бодлого, түүний хэрэгжилтийг судалж, дүн шинжилгээ хийх” ажлыг тус тус гүйцэтгэж илтгэх хуудсыг Комисст хүргүүлжээ. Дээрх ажлын хүрээнд аймгийн МХГ, БОАЖГ, УЦУОШГ, Боловсрол соёл урлагийн газар, Насан туршийн боловсролын төв зэрэг байгууллагаас тус тус мэдээлэл судалгаа гаргуулан дүн шинжилгээг хийж Комисст хүргүүлжээ.