• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2018 оны эхний хагас жилд 4 удаагийн хүний эрхийн сургалт зохион байгуулж 116 хүнийг хамруулжээ

Комиссын Увс аймаг дахь ажилтан нь 2018 оны эхний хагас жилд 7 цаг 50 минутын хугацаатай 4 удаагийн сургалт, мэдээллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, үүнд 116 хүнийг сургалтанд хамруулсан бол сурталчилгааны ажлын тухайд 16 удаа хүний эрхийн сурталчилгаа, нөлөөллийн ажил зохион байгуулсан байна. Мөн 4 дүн шинжилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэн Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийн төслийн хамт боловсруулан Комисст хүргүүлж ажиллажээ.