• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Багийн иргэдэд мэдээлэл хүргэлээ

Ховд аймгийн Жаргалант сумын Баатархайрхан багийн ИНХ-д оролцогч иргэдэд хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх зорилгоор мэдээлэл хүргэж Комиссоос гаргасан гарын авлага, хүний эрхийн эмхэтгэл, сэтгүүл тараалаа.