• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах, аливаа хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, тэдэнд хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, төр, төрийн бус байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах, харилцан мэдээ мэдээлэл солилцох зорилгоор "Хүний эрх, үүрэг хариуцлага ба хамгаалал" сэдэвт сургалтыг зохион явууллаа. Сургалтын үеэр оролцогчдын дунд заагдсан сэдвээр болон танин мэдэхүйн асуулт хариултын тэмцээн явуулж, тэргүүлсэн иргэдийг шагнаж урамшууллаа.