• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хөдөлмөрлөх эрх сургалт

Санамж бичгийн хүрээнд 2017оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр Хөвсгөл аймаг дахьШүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Албаны албан хаагчдад"Хөдөлмөрлөх эрх” сэдвээрсургалт зохион байгууллаа. Сургалтын үеэр Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд 2015 онд хийсэн хяналт шалгалт, судалгааны талаарх мэдээллийг "Монгол улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 15 дахь илтгэл”-д оруулсныг танилцуулж тус илтгэлийн зарим хэсгээс хичээлтэй уялдуулан товч мэдээлэл хийв.