• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Цахим сургалтад хамрагдлаа

Удирдлагын академи нь Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан 2019 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 37/33 тоот тушаалын 3,2-т заасны дагуу “Ахлах түшмэл”-ийн ангилалд хамаарах албан тушаалд хууль, тогтоожид заасны дагуу томилогдон ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх багц сургалтад хамруулахаар заасны дагуу уг сургалтыг зайн хэлбэрээр зохион байгуулав. Сургалтад Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 24 албан хаагч уг сургалтад амжилттай хамрагдав.