• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Монгол Улсын зарим хуулиуд

Эдгээр хуулиудыг эндээс татаж авна уу. http://www.legalinfo.mn/law?cat=27 1. Монгол Улсын Үндсэн хууль [attachment=4 2. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хууль LAW-on-NHRCM-2000-mn.doc 3. Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай  хууль 4. Эрүүгийн хууль 5. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль 6. Иргэний хууль 7. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 8. Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 9. Прокурорын байгууллагын тухай хууль 10. Цагдаагийн байгууллагын тухай хууль 11. Захиргааны хариуцлагын тухай хууль 12. Шүүхийн тухай хууль 13. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль 14. Ажиллах хүч гадаад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авч ажиллуулах тухай хууль 15. Захиргааны журмаар албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хууль 16. Нийгмийн даатгалын тухай хууль 17. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хууль 18. Нийгмийн даатгалын санагас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль 19. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль 20. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль 21. Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албандан хөдөлмөр хийлгэх тухай хууль 22. Төрийн албаны тухай хууль 23. Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хууль 24. Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай БНМАУ-ын хууль 25. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль 26. Хөдөлмөрийн тухай хууль 27. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль 28. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль 29. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль 30. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуул 31. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 32. Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хууль 33. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль 34. Жагсаал цуглаан хийх журмын тухай хууль 35. Гэр бүлийн тухай хууль 36. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль 37. Эрүүл мэндийн тухай хууль 38. Ариун цэврийн тухай хууль 39. Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль 40. Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай хууль 41. Биеийн тамир, спортын тухай хууль 42. Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай хууль 43. Дархлаажуулалтын тухай хууль 44. Донорын тухай хууль 45. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль 46. Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэнд хяналт тавих тухай хууль 47. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль 48. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль 49. Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хууль 50. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль 51. Тамхины хяналтын тухай хууль 52. Хүний дархлал хомсдлын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдлоос сэргийлэх тухай хууль 53. Хувь хүний нууцын тухай 54. Байгууллагын нууцын тухай 55. Төрийн нууцын тухай