• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2012 оны төсөв

Эдийн засгийн ангилал 2012 оны төсөв /сая төгрөгөөр/ Нийт зарлагын дүн  437,714.80 Урсгал зардлын дүн 432,714.80 Бараа, үйлчилгээний зардал 422,098.50 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 229,580.80 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 25,254.00 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал: /үйл ажиллагааны зардал/ 167,263.70 Үндсэн задаргаа   Бичиг хэрэг 9,720.00 Тээвэр (шатахуун) 34,101.00 Шуудан, холбоо 11,710.00 Дотоод албан томилолт 13,420.00 Гадаад томилолт (аpга хэмжээ) 18,627.80 Ном, хэвлэл авах 25,000.00 Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал 30,000.00 Татаас ба уpсгал шилжүүлэг 10,616.30 Хөрөнгө оруулалт 5,000.00 Комиссын 2011, 2012 оны төсөвтэй танилцахыг хүсвэл энд [attachment=134 дарна уу.