• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

НҮБ-ын хүний эрхийн олон улсын суурь гэрээ

Арьс үндсээр алагчилах үзлийн бүх хэлбэрийг устгах тухай олон улсын конвенц
Үзэх
Сонсох хувилбар
0:1
Татах
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт
Үзэх
Сонсох хувилбар
0:1
Татах
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын нэмэлт протокол
Үзэх
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын Цаазаар авах ялыг халахад чиглэсэн нэмэлт II протокол
Үзэх
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц
Үзэх
Сонсох хувилбар
0:1
Татах
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцийн нэмэлт протокол
Үзэх
Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал
Үзэх
Сонсох хувилбар
12:5
Татах
Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц
Үзэх
Сонсох хувилбар
0:1
Татах
Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт протокол
Үзэх
Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд сурталчлахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай Конвенцид оруулах нэмэлт протокол
Үзэх
Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн "Мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай нэмэлт протокол"
Үзэх
Хүчээр алга болгохоос бүх хүнийг хамгаалах тухай конвенц
Үзэх
Сонсох хувилбар
0:1
Татах
Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт
Үзэх
Сонсох хувилбар
0:1
Татах
Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц
Үзэх
Сонсох хувилбар
0:1
Татах
Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн нэмэлт протокол
Үзэх
Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенц
Үзэх
Сонсох хувилбар
0:1
Татах
Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенцын нэмэлт протокол
Үзэх