• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутагт хүний эрхийн дүн шинжилгээ хийж байна

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Орон нутаг дахь ахлах мэргэжилтэн сар бүрийн батлагдсан хуваарийн дагуу тодорхой эрхийн хүрээнд хүний эрхийн дүн шинжилгээ хийж байна. 09 дүгээр сард "Мэдээлэлийн ил тод байдал ба мэдэх эрх”, " Ахмад настаны эрх”-ийн хүрээнд дүн шинжилгээ хийлээ. Энэ сард "Хөдөлмөрлөх эрхийн төлөв байдал”, "Хүүхдийн эрх”-ийн хэрэгжилтэнд дүн шинжилгээ хийхээр ажиллаж байна.