• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сул орон тооны зар

Ажлын байрны сул орон тооны зар 2022.01.04
Үзэх
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар 2021.09.27
Үзэх
Тамгын газрын даргын сонгон шалгаруулалтын зар 2021.09.22
Үзэх

2020 оны 12-р сарын байдлаар

Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар - 2020.12.10
Үзэх
Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн даргын сонгон шалгаруулалтын зар - 2020.05.29
Үзэх
Хүний эрхийн Үндэсний Комисст 2019 онд гарсан сул орон тооны тухай мэдээлэл
Үзэх
2019 онд Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гарсан сул орон тооны мэдээллийг Төрийн албаны Зөвлөлд хүргүүлэв
Үзэх
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ажлын албаны сул орон тоог нөхөх тухай-2018.03.19
Үзэх
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Дархан-Уул аймаг дахь ахлах шинжээчийн сул орон тоог нөхөх тухай-2018.02.12
Үзэх
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Өвөрхангай аймаг дахь ахлах мэргэжилтний сул орон тоог нөхөх тухай-2017.11.29
Үзэх
Монгол улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ажлын албаны даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна
Үзэх
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говьсүмбэр аймаг дахь ахлах мэргэжилтний сул орон тоог нөхөх тухай-2016.11.22
Үзэх