• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Туслах малчдын нийгэм, эдийн засгийн байдал, хүний эрхийн хэрэгжилт (Судалгааны тайлан)

Энэхүү судалгаа нь туслах малчдын хөдөлмөр эрхлэлт болон нийгмийн суурь үйлчилгээний хүртээмж, чанар, хүний эрхийн нөхцөл байдал, хувь хүний хөгжлийн түвшинг тодорхойлж, тулгамдсан асуудлыг илрүүлэн судалгааны үр дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж гаргах зорилготой.

Судалгааны хүрээнд туслах малчин, ажил олгогч малчин, хувь малчин гэсэн гурван бүлгийг харьцуулж, тэднийг төлөөлүүлэн нийт 1,244 малчнаас тоон болон чанарын судалгааны аргаар мэдээлэл цуглуулсан. Ажил олгогч, туслах, хувь малчин гэсэн судалгааны харьцуулсан бүлэг тус бүрээс тэнцүү тоотойгоор түүвэрлэн хамруулсан.

Туслах малчдын нийгэм, эдийн засгийн байдал, хүний эрхийн хэрэгжилт (Судалгааны тайлан)
Үзэх