• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Төрийн үйлчилгээ ба хүний эрхийг хүндэтгэх нь сургалт явуулав

"Хөдөлмөрлөх эрх" бүсийн сургалтаас гарсан зөвлөмжийн дагуу ХЭҮК, ТББ- ын хамтын ажиллагааны хүрээнд "төрийн үйлчилгээ ба хүний эрхийг хүндэтгэх" нь сургалтыг аймгийн үйлдвэрчний холбоо, өмгөөллийн холбоо ажил олгогч эздийн холбоо Дэлхийн Зөн ОУБ – тай хамтран зохион байгуулж, Аймгийн төрийн байгууллагын үйлчилгээний 28 алба хаагч ажилчид оролцов.