• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хангайн бүсийн жендэр, хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх сургалт эхэллээ

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос төрийн захиргааны байгууллагуудын хүний нөөцийн ажилтнуудад зориулсан "Жендэр ба Хүний эрх”сэдэвт сургагч багш бэлтгэх бүсчилсэн сургалтыг НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулж байна. Хангайн бүсийн аймгуудын төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалтыг 2018 оны 10 дугаар сарын 29, 30-ны өдрүүдэд Орхон аймагт зохион байгуулж байна. Монгол Улсад мэргэшсэн төрийн албыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх, төрийн байгууллага дахь жендэрийн тэгш байдлыг хангах, хүний эрх, жендэрийн соёлыг төлөвшүүлэхэд төрийн албан хаагчдын хүлээх үүрэг, хариуцлагыг таниулах, хүний нөөц, жендэрийн асуудал эрхэлсэн ажилтнуудын жендэр ба хүний эрхийн мэдлэг, чадавхийг бэхжүүлэх зорилготой тус сургалтыг баруун, зүүн, говийн бүсэд 2018 оны 6-10 дугаар сард зохион байгуулж, нийт 300 орчим төрийн албан хаагчийг хүний эрхийн сургагч багшаар бэлтгээд байна. НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр, Канадын Засгийн газрын санхүүжилтээр Төрийн албаны зөвлөлөөс 2018-2021 онд хэрэгжүүлж буй "Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төслийн "Төрийн захиргаан дахь жендэрийн тэгш байдлыг дээшлүүлэх” 3 дахь үр дүнгийн ажлын хүрээнд энэхүү сургалт, сурталчилгааны ажлыг ХЭҮК хариуцан гүйцэтгэж байна. "Жендэр ба Хүний эрх”сэдэвт сургагч багш бэлтгэх бүсчилсэн сургалтын үр дүнд аймаг бүрт 20 орчим жендэр, хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэж, сургагч багшаар бэлтгэгдсэн төрийн захиргааны албан хаагчид өөрийн аймаг, сум, багийн хэмжээнд төрийн захиргаан дахь жендэрийн тэгш байдлын асуудлаар бие даан сургалт явуулах арга зүй, аргачлалтай болно. Сургалтаар "Хүний эрхийн ерөнхий ойлголт, хүний эрхэд суурилсан хандлага”, "Жендэрийн үндсэн ойлголт, онол, хандлага”, "Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлал”, "Жендэрийн тэгш байдлын талаарх олон улсын эрх зүйн зохицуулалт”, "Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт”, "Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл”, "Жендэрийн асуудлаарх гомдол шийдвэрлэх процесс”, "Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай хууль”, "Байгууллага дахь жендэрийн тэгш байдал” зэрэг сэдвийн хүрээнд хичээл зааж, төрийн албан хаагчдад зориулсан сургагч багшийн гарын авлага, бусад хэрэглэгдэхүүнийг олгож байна.