• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа

2015 оны 9 дүгээр сарын байдлаар иргэдийн хөдөлмөрлөх эрх, өмчлөх эрх, төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхийн асуудлаар хандсан 7 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.