• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хөвсгөл, Булган аймагт ажиллаж, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг шалгаж, сургалт явууллаа

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадоржоор ахлуулсан Ажлын хэсэг энэ 7 хоногт Хөвсгөл, Булган аймагт ажиллаж, хүний эрхийн хяналт шалгалт, сургалтуудыг явуулж байна.

Ажлын хэсэг дээрх аймгууд дахь 20 орчим төрийн байгууллагад шалгалт хийж, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдлыг үнэллээ. Уг хуульд зааснаар бол орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон төрийн байгууллагууд, бусад ажил олгогчид нь хөдөлмөрийн орчинд дарамтгүй харилцааг бий болгох, аливаа төрлийн, ялангуяа ажлын байрны бэлгийн дарамт үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх зэрэг үүрэг хүлээдэг билээ. Энэ мэтчилэн хуулиар хүлээсэн үүргээ хөдөлмөрийн дотоод дүрэм журамдаа тусган мөрдүүлж буй эсэх, жирэмсний амралттай болон хүндэтгэх шалтгаантай ажилтны ажлын байр хадгалагддаг эсэх, жендэрийн тэнцвэртэй байж, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байдаг эсэх, орон нутаг дахь ажилтан, албан хаагчдын санал, гомдол зэргийг тандалт, дүн шинжилгээгээр судалж ажиллаж байна.

79019345_2795409933851973_3672066428124528640_o.jpg

79825548_2795410447185255_5500972272808099840_o.jpg

Түүнчлэн Хөвсгөл, Булган аймгийн төрийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудад мэдлэг ойлголт олгох "Жендэр ба Хүний эрх"сэдэвт сургалтыг хийлээ. Мөн 2019 оны 12-р сарын 05-нд Булган аймаг дахь хууль сахиулах байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдад эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийн чиглэлээр сургалт явууллаа.