• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Цагдаагийн байгууллагад зориулсан хүний эрхийн стандарт, туршлага (2012 он)

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2012 онд НҮБ-ээс эрхлэн гаргасан "Цагдаагийн байгууллагад зориулсан хүний эрхийн стандарт, туршлага" мэргэжлийн сургалтын цуврал №5-ыг монгол хэлнээ хөрвүүлэн хэвлүүллээ. Энэхүү цагдаа нарт зориулсан хүний эрхийн тухай өврийн дэвтэр нь 2004 онд анх англи хэлээр хэвлэгдэж байжээ.
Номыг эндээс уншина уу.
Үзэх