• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлж буй “ Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хүртээмж” (2009 он)

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Нийслэлийн Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргийн зарим хороодын эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлж буй нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хүртээмжийн байдалд хяналт-шинжилгээ хийв. Энэхүү судалгааны зорилго нь эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлж буй нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хүртээмжийн чанар, түвшинг тодорхойлох, хүртээмжид сөргөөр нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг илрүүлж, зөрчил, дутагдлыг арилгуулах явдал байлаа.  
Судалгааг эндээс үзнэ үү.
Үзэх