• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг Тусгай Илтгэгч Манфред Новак-ийн зөвлөмж, улс орнуудын илтгэлүүд (2012 он)

"Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг” Конвенцийг 1984 оны 12 дугаар сарын 10-ны єдєр Нью-Йорк хотноо баталж 1987 оны 6 дугаар сарын 26-ны єдєр хүчин тєгєлдєр болсон. Монгол улс 2000 оны 11 дүгээр сарын 2-нд нэгдэж орсон. 1985 онд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 1985/33 тогтоолоор хүмүүст ямар нэгэн байдлаар эрүү шүүлт тулгаж байгаа тухай мэдээлэлд холбогдох улс орнуудын Засгийн газарт эсэргүүцсэн мэдэгдэл илгээх чиг үүрэг бүхий Эрүү шүүлтийн асуудлаарх Тусгай Илтгэгчийг томилсон байна. Тусгай илтгэгч нь эрүү шүүлттэй холбоотой бодитой мэдээллийг улс орнуудаас хүлээн авдаг. Хүний эрхийн үндэсний Комиссоос "Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг Тусгай Илтгэгч МАНФРЕД НОВАК-ийн зөвлөмж, улс орнуудын илтгэлүүд" номыг эрхлэн гаргалаа.
Номыг энд дарж уншина уу.
Үзэх