• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

6 дугаар тойргийн Тахарын албаны албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав

 2015 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр 6 дугаар тойргийн Тахарын албаны албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав. Сургалтаар гэрч, хохирогчийг хамгаалах, яллагдагч ялтныг хуяглан хүргэх, шилжүүлэх, эрэн сурвалжлах ажиллагаанд хүний эрхийг хангах, хамгаалах тэдэнтэй хүнлэг бус хэрцгий хандаж нэр төрийг доромжлон харьцах явдлаас урьдчлан сэргийлэх ажилтан албан хаагчийн хүний эрхийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалт боллоо. Сургалтад нийт 35 албан хаагч хамрагдав.