• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Тамгын газар

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд заасны дагуу Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Тамгын газартай. 2001 оны 2 дугаар сарын 2–ны өдөр гишүүд тангараг өргөснөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Комиссын бүрэн эрх хэрэгжиж эхэлсэн гэж үздэг бөгөөд тус оны 2 дугаар сарын 20-нд Комиссын Ажлын албыг анх байгуулжээ. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталсантай холбогдуулан 2020 оноос Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ажлын албыг Тамгын газар болгон өөрчилсөн билээ. Тус газрын дүрмийг Комиссын дарга баталж, орон тоо, цалингийн санг Улсын Их Хурлаас баталсан төсөвт багтаан тогтоодог.

Комиссын Тамгын газрын ажилтнууд нь төрийн захиргааны албан хаагчид юм. Тамгын газар нь Комиссыг тасралтгүй, хэвийн жигд үйл ажиллагаагаар хангах, дарга, гишүүдэд бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй.

Өдгөө манай Тамгын газар нь Захиргаа, удирдлага, Гомдол, хяналт шалгалт, Хүний эрхийн боловсрол, судалгаа, Олон Улсын гэрээ, эрх зүй, хамтын ажиллагаа гэсэн чиг үүрэг бүхий 4 хэлтэс, нийт 46 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж айна.

Цээхээгийн АДЪЯАХИШИГ – Тамгын газрын дарга
Утас: 51-260284 Цахим шуудан: ts.adiyakhishig@nhrcm.gov.mn
ГОМДОЛ, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ХЭЛТЭС

Комиссын гишүүд гомдол, мэдээлэл шалгах, хяналт шалгалт хийх бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх үндсэн чиг үүргийн хүрээнд дор дурдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

 1. Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөтэй холбоотой аливаа асуудлаар санал, зөвлөмж гаргаж, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээдэд хүргүүлэх;
 2. Хамтран ажиллах санамж бичиг, гэрээний хүрээнд болон хуульд заасан үндэслэл, гомдол, мэдээллиийн мөрөөр хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөж болзошгүй объектуудад төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх;
 3. Гомдол, хяналт шалгалтын дагуу хүргүүлсэн шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг хангуулах арга хэмжээ авах;
 4. Комиссоос зохион байгуулсан хяналт шалгалтад хамрагдсан байгууллагуудын хувийн хэрэг хөтөлж, мэдээллийг тогтмол шинэчлэх;
 5. Хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах үйл ажиллагааг төлөвлөж, зохион байгуулах;
 6. Тухайлсан асуудлаар мэргэшсэн шинжээч томилж, дүгнэлт гаргуулах;
 7. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 8. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан хүний эрхийг хангах, хамгаалах, хүндэтгэх үүргийн хэрэгжилтэд энэ хууль болон бусад хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хяналт тавих;
 9. Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл боловсруулах болон Улсын Их Хуралд хүргүүлэхэд оролцох;
 10. 10. Хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авах, хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэх, хариу өгөх;
 11. Комисст гаргасан өргөдөл, гомдолд дурдсан асуудлын талаар дүн шинжилгээ хийх, мэдээллийн эх сурвалж болгох;
 12. 12.Иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх;
 13. 13.Шүүхэд нэхэмжлэл гаргах ажлыг хариуцан гүйцэтгэх, нотлох баримт бүрдүүлэх;
 14. 14.Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа явуулах;
 15. 15. Зөрчигдсөн эрхийг сэргээх тогтолцоог боловсронгуй болгох үүднээс холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл тогтмол солилцох.
 16. 16. Шаардлагатай тохиолдолд Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн, нэгжид мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл солилцох

1.Хэлтсийн дарга
Утас: 51-262786

2.Г. УУГАНБААТАР - Гомдол, хяналт шалгалт хариуцсан ахлах референт

Цахим шуудан: g.uuganbaatar@nhrcm.gov.mn

3. Б. НАНДИНЦЭЦЭГ - Гомдол, хяналт шалгалт хариуцсан референт
Утас: 51-262786 Цахим шуудан: b.nandintsetseg@nhrcm.gov.mn

4.Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ - Гомдол, хяналт шалгалт хариуцсан референт

Утас: 51-262786 Цахим шуудан: b.munkh-erdene@nhrcm.gov.mn

5. Ц.АРИУНТАМИР - Гомдол хяналт шалгалт хариуцсан референт

Утас: 51-262786 Цахим шуудан: ts.ariuntamir@nhrcm.gov.mn

6.С.ЭНХЗАЯА- Гомдол, хяналт шалгалт хариуцсан референт

Утас: 51-262786Цахим шуудан: s.enkhzaya@nhrcm.gov.mn

7. Д.НАМЖИЛСҮРЭН-Гомдол, хяналт шалгалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Утас: 51-262786 Цахим шуудан: d.namjilsuren@nhrcm.gov.mn

8. Д.АРИУНБИЛЭГ - Гомдол, хяналт шалгалт хариуцсан референт

Утас: 51-262786Цахим шуудан: d.ariunbileg@nhrcm.gov.mn

ХҮНИЙ ЭРХИЙН БОЛОВСРОЛ, СУДАЛГААНЫ ХЭЛТЭС

Хүний эрхийн боловсролыг дэмжих, түгээх, хууль тогтоомж, захиргааны байгууллагын шийдвэрийн төсөл Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ, хүний эрхийн үндсэн зарчимд нийцэж байгаа эсэх талаар санал гаргах, хүний эрх, эрх чөлөөг хангахтай холбогдсон хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох тухай санал уламжлах үндсэн чиг үүргийн хүрээнд дор дурдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

 1. Шаардлагатай асуудлаар эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага, ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдээр судалгаа хийлгэх;
 2. Хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрт хүний эрхийн үүднээс дүн шинжилгээ хийж, санал зөвлөмж гаргах;
 3. Хүний эрхийн нөхцөл байдлыг үнэлэх үүднээс төрөл бүрийн эх сурвалжаас мэдээлэл цуглуулах, хүний эрхийн судалгааны талаарх мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
 4. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх;
 5. Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл боловсруулахад оролцох, Улсын Их Хуралд хүргүүлэх;
 6. Илтгэлийн мөрөөр гаргасан УИХ-ын болон УИХ-ын Байнгын Хорооны тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 7. Албан боловсролын тогтолцоонд олгож буй хүний эрхийн боловсролын агуулга, арга зүй, чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах;
 8. Хүний эрхийн боловсрол, сурталчилгааны ажлыг албан, албан бус болон насан туршийн боловсролын тогтолцоогоор дамжуулан олгохыг дэмжих, зохион байгуулах, холбогдох талуудтай хамтран ажиллах;
 9. Комиссын хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтот бүлгийн хүмүүст чиглэсэн хүний эрхийн сургалт явуулах;
 10. Хүний эрхийн сурталчилгааг олон төрөл, хэлбэрээр зохион байгуулах, үр дүнг үнэлэх;
 11. Хүний эрхийн асуудлаар хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллах, хүний эрхийн асуудлыг сурталчлах, олон нийтэд түгээхийг урамшуулах, дэмжих, хамтран ажиллах
 12. 12. Хүний эрхийн онолын болон практик судалгааг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах

 1. Л.УЯНГА- Хэлтсийн дарга

Утас: 51-262902 Цахим шуудан: l.uyanga@nhrcm.gov.mn

 1. З.ӨНӨРЖАРГАЛ – Хүний эрхийн боловсрол хариуцсан ахлах референт
  Утас: 51-262902 Цахим шуудан: z.unurjargal@nhrcm.gov.mn
 2. Х.ЦЭЦГЭЭ - Хүний эрхийн боловсрол хариуцсан ахлах референт
  Утас: 51-262902 Цахим шуудан: kh.tsetsegee@nhrcm.gov.mn
 3. Ч.АРИУНАА – Судалгаа, дүн шинжилгээ хариуцсан референт
  Утас: 51-262902 Цахим шуудан: ch.ariunaa@nhrcm.gov.mn
 4. О.ТОДБУЛАГ – Хүний эрхийн боловсрол хариуцсан референтийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
  Утас: 51-262902 Цахим шуудан: o.todbulag@nhrcm.gov.mn
 5. Н.ЗОЛЖАРГАЛ-Судалгаа, мэдээллийн лавлагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Утас: 51-262902 Цахим шуудан: n.zoljargal@nhrcm.gov.mn
 6. Б.ЭНХБАЯР -Хүний эрхийн боловсрол хариуцсан референт Утас: 51-262902 Цахим шуудан: b.enkhbayar@nhrcm.gov.mn

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ, ЭРХ ЗҮЙ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС

Хүний эрхийн талаарх олон улсын гэрээнд нэгдэн орох, соёрхон батлах эсэх талаар санал хүргүүлэх, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн Зөвлөл болон гэрээний хороодод мэдээлэл хүргүүлэх болон олон талт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх үндсэн чиг үүргийн хүрээнд дор дурдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

 1. Хүний эрхийн талаарх олон улсын гэрээг соёрхон батлах, нэгдэн орох хэрэгцээ, шаардлага, ач холбогдлын талаар дүн шинжилгээ хийх;
 2. Олон улсын гэрээ, конвенцид нэгдэн орох, соёрхон батлах, тайлагнахыг дэмжих сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлыг явуулах;
 3. Хүний эрхийн олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ Монгол Улсын Засгийн газар биелүүлэхэд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах;
 4. Олон улсын хүний эрхийн гэрээний хэрэгжилтийн талаарх Засгийн газрын илтгэл боловсруулахад санал өгөх, шаардлагатай тохиолдолд хөндлөнгийн илтгэл боловсруулах, хүргүүлэх;
 5. НҮБ-ын Хүний эрхийн Зөвлөлийн ээлжит нэгдсэн хэлэлцүүлэг, Монгол Улсын Засгийн газрын илтгэлийг хэлэлцээд НҮБ-ын гэрээний Хороодоос гаргасан зөвлөмж, НҮБ-ын тусгай илтгэгчдийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах;
 6. НҮБ-ын хүний эрхийн гэрээ, конвенцод нийцүүлэн үндэсний хууль тогтоомж, бодлого хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, стратегийн өмгөөлөл явуулах, хувь хүнийг төлөөлөн НҮБ-ын гэрээний хороонд гомдол, мэдээлэл гаргах үндэсний чадавхийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах;
 7. Олон улсын гэрээ, конвенцийн талаар олон нийтийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн сурталчилгааны ажил явуулах;
 8. Хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих зорилгоор хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх засаглалын байгууллагуудтай идэвхитэй, тууштай хамтран ажиллах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;
 9. Иргэний нийгмийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах;
 10. Комиссын дэргэдэх Иргэний нийгмийн зөвлөлийн дүрмийн хэрэгжилтийг хангаж, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 11. Комиссын хуулиар хүлээсэн чиг үүрэгт нийцсэн зорилго бүхий олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага, сүлжээнд гишүүнээр элсэх, гишүүний хувиар идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулах;
 12. НҮБ-ын, бүс нутгийн хүний эрхийг хамгаалах тогтолцооны байгууллагууд, бусад улс орнуудын хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудтай түншлэл, хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх, харилцан туршлага солилцох
 13. Хүний эрхийн асуудлаар төр, иргэний нийгэм, хуулийн этгээд болон олон улсын байгууллагууд, гадаад улс орнуудын элчин сайдын яам, хөгжлийн агентлагуудтай хамтран ажиллах, олон талт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;
 14. Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл боловсруулах болон Улсын Их Хуралд хүргүүлэхэд оролцох.

1.Ө.УНДРАХ - Хэлтсийн дарга
Утас: 11-320284 Цахим шуудан: u.undrakh@nhrcm.gov.mn
2. Б.БОЛОР - Олон талт хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Утас: 11-320284 Цахим шуудан: b.bolor@nhrcm.gov.mn

3.Д.Ёндонжамц-Олон улсын гэрээ эрх зүй хариуцсан референт

Утас: 11-320284 Цахим шуудан: d.yondonjamts@nhrcm.gov.mn

4. П.ОЮУН - Олон талт хамтын ажиллагаа хариуцсан референтийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Утас: 11-320284 Цахим шуудан: p.oyun@nhrcm.gov.mn


ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС
Комиссын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлийг хангах, захиргааны удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлэх, тайлагнах, хүний нөөцийн бодлого хэрэгжүүлэх, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа болон сургалт хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, Комиссын хуралдааныг зохион байгуулах, архив, албан хэрэг хөтлөлтийг дүрэм журам, стандартад нийцүүлэн хөтлөн явуулах, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, хөрөнгө оруулалт болон мэдээллийн технологийн асуудлыг хариуцах үндсэн чиг үүрэгтэй.

1.Э.МӨНХЗУЛ - Орон нутгийн хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах референт

Утас: 51-262931 Цахим шуудан: e.munkhzul@nhrcm.gov.mn

2. О.НАРАНБАЯР - Хүний нөөц хариуцсан референт

Утас: 51-262931 Цахим шуудан: o.naranbayar@nhrcm.gov.mn

3.Ж.АЛТАНТУЯА – Олон нийтийн харилцаа, сурталчилгаа хариуцсан референт
Утас: 51-262931 Цахим шуудан: j.altantuya@nhrcm.gov.mn

4. Д.МӨНХТУЯА-Дотоод хяналт, шалгалт хариуцсан референт

Утас: 51-262751 Цахим шуудан: p.oyun@nhrcm.gov.mn
5. Б.НАРАНЖАРГАЛ - Бичиг хэргийн ажилтан
Утас: 51-262931 Цахим шуудан: b.naranjargal@nhrcm.gov.mn

6.Ц.ЖАВЗМАА- Тооцооны нягтлан бодогч

Утас: 51-262589 Цахим шуудан: ts.javzmaa@nhrcm.gov.mn

7. Н.Хулан- Тооцооны нягтлан бодогч Утас: 51-262589 Цахим шуудан: n.khulan@nhrcm.gov.mn

8. Д.ХАЛИУН- Нярав
Утас: 51-262589 Цахим шуудан: d.khaliun@nhrcm.gov.mn

9. Ц.ЦАСТ-УНДАРГА - Архив номын сан хариуцсан ажилтан

Цахим шуудан: ts.tsastundarga@nhrcm.gov.mn Утас:51-262931

10.А.БАЛДАНГОМБО - Гишүүний туслах

Цахим шуудан: a.baldangombo@nhrcm.gov.mn Утас: 51-262915

11. Б.ТЭРГЭЛ -Гишүүний туслах

Цахим шуудан: b.tergel@nhrcm.gov.mn Утас: 51-262915

12.О.ЭНХБОЛД- Даргын туслах

Цахим шуудан: o.enkhbold@nhrcm.gov.mn Утас:266506
ОРОН НУТАГ ДАХЬ АЖИЛТНУУД

АРХАНГАЙ АЙМАГ
С.МӨНГӨНЗАЯА - Референт
Утас: 70332122
Цахим шуудан: arkhangai@nhrcm.gov.mn

Архангай ХЭҮК цахим хуудас

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ
Л.УРАНЧИМЭГ - Ахлах шинжээч

Утас: 70427322
Цахим шуудан: bayan-ulgii@nhrcm.gov.mn

Баян-Өлгий ХЭҮК цахим хуудас

БАЯНХОНГОР АЙМАГ
Б.СОДОНЦЭЦЭГ - Референт
Утас: 70442422
Цахим шуудан: bayankhongor@nhrcm.gov.mn

Баянхонгор ХЭҮК цахим хуудас

БУЛГАН АЙМАГ
Д. МӨНХСАЙХАН - Референт
Утас: 70342122
Цахим шуудан: bulgan@nhrcm.gov.mn

Булган ХЭҮК цахим хуудас

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ

А.НАРАНБААТАР
Утас: 70484322
Цахим шуудан: govi-altai@nhrcm.gov.mn

Говь-Алтай ХЭҮК цахим хуудас

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ
Б.НАРАНБААТАР - Референт
Утас: 70543422
Цахим шуудан: govisumber@nhrcm.gov.mn

Говьсүмбэр ХЭҮК цахим хуудас

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
Э.БОЛОРТУЯА- Ахлах шинжээч
Утас: 70370722
Цахим шуудан: darkhan-uul@nhrcm.gov.mn

Дархан-Уул ХЭҮК цахим хуудас

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
Ч. НАНДИН-ЭРДЭНЭ - Ахлах шинжээч
Утас: 70523422
Цахим шуудан: dornogovi@nhrcm.gov.mn

Дорноговь ХЭҮК цахим хуудас

ДОРНОД АЙМАГ
Д.ДУГАРСҮРЭН - Референт
Утас: 70582122
Цахим шуудан: dornod@nhrcm.gov.mn

Дорнод ХЭҮК цахим хуудас

ДУНДГОВЬ АЙМАГ
Т.БАЯРЦЭЦЭГ – Референт
Утас: 70592622
Цахим шуудан: dundgovi@nhrcm.gov.mn

Дундговь ХЭҮК цахим хуудас

ЗАВХАН АЙМАГ
Ч.НАРАНХҮҮ – Референт
Утас: 70462522
Цахим шуудан: zavkhan@nhrcm.gov.mn

Завхан ХЭҮК цахим хуудас

ОРХОН АЙМАГ
Ц.БАТЗАЯА - Ахлах мэргэжилтэн

Утас: 70350522
Цахим шуудан: orkhon@nhrcm.gov.mn

Орхон ХЭҮК цахим хуудас

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
Б.ОТГОНЖАРГАЛ – Ахлах шинжээч
Утас: 70322122
Цахим шуудан: uvurkhangai@nhrcm.gov.mn

Өвөрхангай ХЭҮК цахим хуудас

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
Г. НАРАНГОО – Референт
Утас: 70530122
Цахим шуудан: umnugovi@nhrcm.gov.mn

Өмнөговь ХЭҮК цахим хуудас

СҮХБААТАР АЙМАГ
Х.НАРАНЦЭЦЭГ – Референт
Утас: 70510222
Цахим шуудан: sukhbaatar@nhrcm.gov.mn

Сүхбаатар ХЭҮК цахим хуудас

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ
Д.ГАНТУЛГА – Ахлах шинжээч
Утас: 70362345
Цахим шуудан: selenge@nhrcm.gov.mn

Сэлэнгэ ХЭҮК цахим хуудас

ТӨВ АЙМАГ
У.ЧОЙЖИЛСҮРЭН – Ахлах шинжээч
Утас: 70272822
Цахим шуудан: tuv@nhrcm.gov.mn

Төв ХЭҮК цахим хуудас

УВС АЙМАГ
Я.ХОНГОРЗУЛ – Референт
Утас: 70453222
Цахим шуудан: uvs@nhrcm.gov.mn

Увс ХЭҮК цахим хуудас

ХОВД АЙМАГ
М.ӨНӨРМАА – Ахлах шинжээч
Цахим шуудан: khovd@nhrcm.gov.mn

Ховд ХЭҮК цахим хуудас

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ
М.ТУНГАЛАГМӨРӨН – Референт

Ө.ЦЭРЭНПАГМА -Референтийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Утас: 70388022
Цахим шуудан: khuvsgul@nhrcm.gov.mn

Хөвсгөл ХЭҮК цахим хуудас

ХЭНТИЙ АЙМАГ
Д.ЭРДЭНЭБАЯСГАЛАН – Ахлах шинжээч
Утас: 70562322
Цахим шуудан: khentii@nhrcm.gov.mn

Хэнтий ХЭҮК цахим хуудас