• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Жаргалант, Цэцэрлэг, Хайрхан сумдад ажиллалаа

Жаргалант, Цэцэрлэг, Хайрхан сумдад ажиллалаа

Жаргалант, Цэцэрлэг, Хайрхан сумын өрх толгойлсон 120 иргэнд “Хүний эрхийн тухай ойлголт, жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрх” сэдэвт сургалт, мөн сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-11 дүгээр ангийн 120 сурагчдад “Хүүхдийн эрх” сэдэвт сургалтыг тус тус зохион байгууллаа.

Мөн сургалтанд хамрагдсан иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөөг өгч ажиллалаа

20.jpg