• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сурагчид хүүхдийн эрхийн сургалтад хамрагдлаа

Лаборатори 1 сургуулийн 7 дугаар ангийн сурагчид хүүхдийн эрхийн сургалтад хамрагдлаа.

Сургалтын зорилго нь ялгаварлан гадуурхалтын хэлбэр, бусдын ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөх, хувийн орон зайд халдахгүй байх, ялгаварлан гадуурхалтад өртсөн тохиолдолд хэнд хандаж гомдол гаргах, хэрхэн шийдвэрлүүлэхэд чиглэнэ.