• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Татварын хэлтсийн алба хаагчид хүний эрхийн мэдлэг ойлголтоо нэмэгдүүллээ

Татварын хэлтсийн ажилтнууд "Жендэрийн хэвшмэл ойлголт, ялгаварлан гадуурхалт", "Ажлын байрны дарам" сэдэвт сургалтад хамрагдлаа.

Энэхүү сургалтаар тус байгууллагын ажилтнуудад жендэрийн ялгаатай үнэлэмж, хэвшмэл ойлголтыг бүрдүүлдэг, бэхжүүлдэг соёлын институцүүд, жендэрийн ялгаатай үнэлэмж, женэдэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамтын талаар мэдээлэл өгч тэдний хүний эрхийн боловсролыг нэмэгдүүлсэн бөгөөд сургалтад 19 сумын ажилтнууд цахимаар нийтдээ 35 хүн хамрагдлаа.