• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хууль зүйн зөвлөгөөний тойм мэдээ

Тайлангийн хугацаанд хүний эрхийн асуудлаар 26 иргэн зөвлөгөө авахаар хандсан ба утсаар-4, биечлэн 22 иргэнийг хүлээн авч 723 минутын зөвлөгөө өгч, 2 иргэнд өргөдөл, 2 иргэнд нэхэмжлэл бичиж өгсөн байна. Эрхийн төрлөөр ангилвал: Үүнд

-Хөдөлмөрлөх эрх-8

-Хууль зүйн туслалцаа авах эрх-14

-Нийгмийн халамж хүртэх эрх-2

-Амьд явах эрх-1

-Халдашгүй чөлөөтэй байх-1