• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль/

Мэдээлэл хариуцагч та: хувийн мэдээллийг цуглуулж, боловсруулж, ашиглахад илэрсэн зөрчил, зөрчлийн сөрөг үр дагаврыг арилгах талаар авсан хариу арга хэмжээний тухай бүртгэл хөтөлж, бүртгэлийг жил бүрийн нэгдүгээр сард багтаан Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хүргүүлэх үүрэгтэй. /Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль/