• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн боловсрол олгох сургалтыг 9 удаагийн зохион байгуулж 385 хүнийг хамруулжээ

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2022 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар иргэд олон нийтэд чиглэсэн дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан байна. Үүнд:
Хүний эрхийн боловсрол олгох сургалтыг 9 удаагийн зохион байгуулж 385 хүнийг хамруулж хүний эрхийн боловсрол түгээж ажиллажээ.
Тайлангийн хугацаанд хүний эрхийн асуудлаар 19 иргэн хандсан ба 19 иргэнийг хүлээн авч 532 минутын зөвлөгөө өгсөн байна.
Эрхийн төрлөөр ангилбал: Үүнд
-Хөдөлмөрлөх эрх-5
-Хууль зүйн туслалцаа авах эрх-13
-Хүүхдийн эрх-1
Хүний эрхийн асуудлаар 8 иргэн гомдол гаргасан ба хуулийн дагуу 6 гомдлыг шалган шийдвэрлэж хариуг гомдол гаргасан иргэдэд хүргүүлсэн, одоо ажиллагаанд 2 гомдол байна.
0
People reached
0
Engagements
Boost post

LikeComment


Share