• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, цагдаагийн газрын албан хаагч нар сургалтанд хамрагдав

Аймгийн прокурорын газрын даргын хүсэлтээр “Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх” сэдэвт 2 цагийн сургалтыг 2020 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулж, сургалтанд Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 22 албан хаагч хамрагдаж, алба хаагч нар сургалтаар олж авсан мэдлэгээ бататгах зорилгоор АХА тэмцээнийг зохион байгуулж тэмцээнд ЦГ-ын хэрэг бүртгэгч н.Ганбаяр түрүүлэв.