• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Өндөр-Улаан сумын төрийн алба хаагчид, иргэд, сурагчид хүний эрхийн мэдлэг ойлголтоо нэмэгдүүллээ

  • Сумын Малчдын зөвлөгөөнд оролцож буй 5 багийн Улс, аймаг, сум, багийн аварга 250 малчинд "Хүүхдийн эрх хамгаалал" сэдвээр мэдээлэл,

ЕБСургуулийн багш түүний гэр бүлийн 85 гаруй хүнд "Жендэр ба хүний эрх" сэдвээр,

ЕБСургуулийн 6-12 дугаар ангийн 245 сурагчдад "Хүүхдийн эрх" сэдвээр,

Сурагчдын эцэг эхчүүдэд болох 80 иргэнд "Хүүхдийн эрх ба хамгаалал" сэдвээр 8 цагийн сургалт зохион байгуулж нийт 650 гаруй хүнийг хамрууллаа.