• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Тамирын жавар мөсний баяр болов

Жендэрийн тэгш эрх-ажлын байрны дарамт

Ар-ус Ундарга орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын хүсэлтийн дагуу тус газрын албан хаагч нарт Жендэрийн тэгш эрх-ажлын байрны дарамт сэдвээр 2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр 2 цагийн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 32 албан хаагч хамрагдсан болно.

Жендэрийн тэгш эрх-ажлын байрны дарамт

Ар-ус Ундарга орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын хүсэлтийн дагуу тус газрын албан хаагч нарт Жендэрийн тэгш эрх-ажлын байрны дарамт сэдвээр 2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр 2 цагийн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 32 албан хаагч хамрагдсан болно.