• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар Архангай аймагт 21 удаагийн сургалт хийгджээ

Тайлангийн хугацаанд 21 удаагийн сургалтаар нийт 746 хүнд хүний эрхийн мэдлэг, ойлголт өгч ажилласан байна.

6.jpg

Дараах сэдвээр сургалт өгчээ Үүнд: Хүний эрхийн ойлголт, Хөдөлмөрлөх эрх,

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, Жендэр ба хүний эрх гэх мэт сэдвүүдээр ЕБС-ийн ахлах, дунд ангийн сурагч, Төрийн байгууллагын алба хаагч, Өрх толгойлсон иргэд, зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдийг хамруулсан байна. Сургалтанд 229 эрэгтэй, 517 эмэгтэй оролцжээ.