• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн Үндэсний холбоотой хамтарч ажиллаа

  Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн Үндэсний холбоо, Финляндын ФЛОМ ОУБ-ын дэмжлэгтэй "Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн дэмжих бүлгийг чадавхжуулах замаар тэдэнд хүрэх нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулахад нөлөөлөх нь” төслийг 2017-2018 онд 5 аймагт хэрэгжүүлсэн. Үүний нэг нь Баянхонгор аймаг юм. Төслийн зорилго нь хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн оролцоотойгоор тэдэнд хүрэх нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулахад нөлөөлөх бөгөөд  төслийн хүрээнд 11 сарын 27-ны өдөр төслийг хэрэгжүүлэгч талаас аймгийн төрийн байгууллагын ажилтнууд, Иргэний нийгмийн байгууллагууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг оролцуулан  хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш байдал, хөгжлийн бэрхшээлийн нийгмийн загвар ба хүртээмжтэй орчин сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Комиссын ахлах мэргэжилтэн нь сургалтыг зохион байгуулахад хамтарч ажиллаа. Энэхүү төслөөс гарах үр дүнг хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн мэдлэг хандлага ур чадварыг нэмэгдүүлж, нийгэм дэх тэдний оролцоо, дуу хоолойг өсгөнө мөн хүний эрх болон хөгжлийн бэрхшээлийн чиглэлээр эмч нийгмийн ажилтнуудын хандлага, ойлголтыг нэмэгдүүлэх замаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүргэх нийгмийн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлнэ гэж үзэж байгаа юм байна.