• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Насан туршийн боловсролын төвийн багш нарт хийсэн сургалт

Насан туршийн боловсролын төвөөс зохион байгуулсан “Бүх нийтийг эрх зүйн боловсролоор хангах” сэдэвт сургалтыг Баян-Өлгий аймгийн 13 сумын Насан туршийн төвийн багш нарыг хамруулан 2019 оны 05 дугаар сарын 14нд НТБТ-ийн “Амьдрах ухааны” танхимд зохион байгуугуулагдсан.

Уг сургалтад “Хүний эрхийн Үндсэн ойлголт” сэдвээр 1цагийн сургалт хийж багш нарт Монгол улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 17 дахь илтгэл болон эрхийн төрлөөр нь гаргасан  тараах материалыг багш нарын хүртээл болгов.  

Сургалтад нийт 10 багш хамрагдаж сумын хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрхийн хүрээн дэх судалгаа мэдээллийн талаар санал солилцов.