• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Нийгмийн даатгалын хэлтэст сургалт хийв

Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн ажилчдад 2017оны 04 сарын 18-нд  "Хүний эрхийн үндсэн ойлголт”, "Хөдөлмөрлөх эрх”, сэдвээр сургалт хийв. Сургалтад нийт 12 ажилтан хамрагдаж, ажилчид өөрсдийн салбартаа тулгамдаж буй хууль тогтоомж ба зөрчил хийдэлийн талаар санал бодлоо солилцов.