• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ажлын байран дахь дарамтын илрэх хэлбэр

Ажлын байран дахь дарамтын илрэх хэлбэр

 • Ажлын байрны тодорхойлолт заагаагүй мэдлэг, чадвар шаардсан ажил хийлгэх
 • Ажлын бус цагийг зөвшилцөлгүй ашиглах
 • Ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх
 • Тэгш үл хамруулах, ялгаварлан гадуурхах (урамшуулал, олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ г.м.), ганцаардуулах, бүлгэрхэх
 • Гомдлыг түүнд холбогдож байгаа албан тушаалтанд нь шилжүүлэх
 • Шууд болон шууд бус байдлаар цалин хөлс нэмэхийг санал болгох
 • Ажлын бүтээмжийг эергээр үнэлэхийг амлах
 • Цаашид үргэлжлүүлэн ажиллуулах амлалт өгөх
 • Тухайн ажлыг хийхэд шаардлагатай мэдээлэл өгөхгүй байх
 • Хэл амаар доромжлох, нүд үзүүрлэх, удаа дараа дайрсан гомдоосон үг хэлэх
 • Эрхэлсэн албан тушаал, боловсрол, хүйс, нийгмийн гарал байдал, биеийн гадаад байдал, эрүүл мэнд зэргээр ялгаварлан гадуурхах
 • Албан тушаалд дэвших, ажлын байр баталгаатай байх эрхийг зөрчих

хууль зүйн зөвлөгөө өгөх утас 70342122