• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ажлын байрны дарамтаас урьдчилан сэргийлэх арга

Төрийн байгууллагад ажлын байрны дарамтаас урьдчилан сэргийлэх

тэмцэх арга хэмжээний төлөвлөлт, хэрэгжилт, үр дүнгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх

  • Байгууллагын дотоод бодлого, дүрэм, журамтай байх
  • Ажлын байрны соёл, дэг журам тэдгээрийг хэрэгжүүлэх санаачлага
  • Ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангах (камер, гэрэлтүүлэг, өрөөний зохион байгуулалт г.м.)
  • Ажлын цаг, илүү цаг, ажлын ачаалал нь уялдаатай, төлөвлөгөөтэй байх
  • Ажилд авах, урамшуулал олгох, тушаал дэвших үед нэр дэвшигчийг хэд хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй хороогоор оруулах (хүйс, албан тушаал тэнцвэртэй байх)
  • Дарамтлах хандлагатай харьцаа, зан авирыг эрт үед нь тодорхойлж хариу арга хэмжээ авах, зөрчилтэй эвлэрэхгүй байх
  • Дарамтлалын цар хүрээ, агуулгыг тодорхойлох шинжилгээ судалгаа хийж, үр дүнг ашиглах
  • Сургалт, сурталчилгаа, зөвлөгөө, мэдээлэл харилцааг өргөжүүлэх
  • Гомдол гаргах, мэдээлэх оновчтой суваг бий болгох, гомдол шийдвэрлэх тусгай журам боловсруулах • Хөдөлмөрийн гэрээнд хүний эрхтэй холбоотой мэдэгдэх хуудас (declaration) хавсаргах
  • Ажил олгогч, ажилтнаас гадна гуравдагч этгээд буюу үйлчлүүлэгч, хамтран ажиллагч нарт хандсан механизмтай

хууль зүйн зөвлөгөө өгөх утас 70342122