• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Иргэд хөдөлмөрлөх эрхийн асуудлаар дийлэнх нь хандаж байна

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Булган аймаг дахь ажилтанд 2021 оны 01 дүгээр улирлын байдлаар 34 иргэн хүний эрхийн асуудлаар хандаж зөвлөгөө мэдээлэл авсан байна. Үүний 11 иргэн хөдөлмөрлөх эрхийн асуудлаар хандсан.

Хөдөлмөрлөх эрхийн асуудлаар хандаж буй иргэд улс төрийн томилгоотой холбоотой ажлын байрны дарамт үүсч байгаа тухай өгүүлжээ.

Инфографик PPT.jpg