• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сумдын Засаг даргын тамгын газрын дарга, мэргэжилтэн нар сургалтад хамрагдав

 
Булган аймгийн сумдын засаг даргын тамгын газрын дарга, төрийн захиргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нарт аймгийн засаг даргын тамгын газар, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас зохион байгуулсан нэгдсэн сургалт зөвлөгөөний үед "Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын танилцуулга, Комиссын гишүүний бүрэн эрх, хүний эрхэд суурилсан хандлага” сэдвээр 2017 оны 01 дүгээр сарын 20-ныөдрийн 14 цагт аймгийн Онцгой байдлын газрын хурлынзааландсургалт, мэдээлэл хийлээ.   Сургалтад 16 сумын Засаг даргын тамгын газрын дарга, мэргэжилтэн нийт 25 төрийн захиргааны ажилтан нар хамрагдсан. Үүнээсэрэгтэй 10, эмэгтэй 15 албан хаагчбайсан.Сургалтад оролцогч нарын зүгээс Комисстой хэрхэн хамтран ажиллах мэдээлэл авч байв. Сургалтын үед Комиссын 15 дахьилтгэлба Хүний эрх эмхтгэл, Гэрэл татуулсан зөв зам номоос нийт ширхэг, нугалбарыг тус бүр 1ширхгийгтарааж ажиллалаа.