• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хөдөлмөрлөх эрх нь хүний суурь эрх юм

Хүний суурь эрхүүдийн нэг нь хөдөлмөрлөх эрх юм. Хүн бүр Хөдөлмөрийн тухай хууль болон ОУХБ-ын суурь конвенцүүдээр баталгаажсан хөдөлмөрлөх эрхийг баталгаатай эдлэх эрхтэй. Үүнд:
-Эвлэлдэн нэгдэх эрх
-Эрүүл, аюулгүй хөдөлмөрлөх нөхцөлөөр хангуулах
-Эрсдэлгүй ирээдүйн төлөөх нийгмийн хамгаалалд хамрагдах
-Шударга, хүртээмжтэй цалин хөлс авах
-Ялгаварлан гадуурхалт, албадан хөдөлмөрөөс сэргийлэгдэх болон бусад хуулиар олгогдсон эрхүүдийг эдэлдэг. Хөдөлмөрлөх эрхтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл http://nhrcm.gov.mn/ болон http://cmtu.mn/?fbclid=IwAR1bFDBgfALmFMIAIAbwU76l77-iN_2Bd6AuMcKQ2vCvfo-yKU_N0qFqics#/news/4887 холбоосоор үзнэ үү