• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Цагаач ажилтныг ажилд зуучлах, авах харилцаанд шударга байдлыг хангах удирдамж

Цагаач ажилтныг ажилд зуучлах, авах харилцаанд шударга байдлыг хангах удирдамж: Засгийн газрын үүрэг, хариуцлага ⬇️

✅ Бүх ажилтны хүний эрхийг, тэр дундаа эвлэлдэн нэгдэх, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийг нь хүндэтгэх, хамгаалах, хэрэгжүүлэх
✅ Албадан хөдөлмөр, хүүхдийн хөдөлмөр, хөдөлмөр эрхлэлт болон ажил мэргэжилд буй ялгаварлан гадуурхалтыг устгах, тэдгээрээс сэргийлэхийн төлөө ажиллах
✅ Ажилтнуудыг хамгаалахын тулд ажил олгогч, хөдөлмөр зуучлагч болон бусад аж ахуйн нэгж тэдний эрхийг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчсөн бол мөрдөн шалгах, хариуцлага хүлээлгэх, зөрчигдсөн эрхийг нь сэргээхэд чиглэсэн зохих арга хэмжээг авах
✅ Бүх ажилтны хүний эрхийг, тэр дундаа эвлэлдэн нэгдэх, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийг нь хүндэтгэх, хамгаалах

In english: ▶️ https://bit.ly/3gJL7Oe

🇪🇺 EU Delegation to Mongolia Европын Холбооны санхүүжилтээр орчуулан гаргав. эх сурвалж...Зохистой хөдөлмөр