• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм батлагджээ

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 97 дугаар тогтоолоор Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрмийг 1 дүгээр хавсралт, Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрмийг 2 дугаар хавсралт, Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрмийг 3 дугаар хавсралтаар тус тус батлан гаргасан байна.