• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Эрсдэлийн үнэлгээ гэж

“Эрсдэлийн үнэлгээ” гэж хүний эрх хамгаалагчид болон түүний гэр бүлийн гишүүн, асран хамгаалагч, хамтран амьдрагч, төрлийн хүн, хууль ёсны төлөөлөгчид учирч байгаа аюул, эрсдэлийн түвшнийг тодорхойлсон дүгнэлтийг хэлнэ. #ХҮНИЙ_ЭРХ_ХАМГААЛАГЧИЙН_ЭРХ_ЗҮЙН_БАЙДЛЫН_ТУХАЙ_ХУУЛИАС